Home Algemene informatie Plaatsen A/M Plaatsen O/Z disclaimer Handige links Camping Albufeira
© Algarve in Beeld 2004-2017

Algarve in Beeld.

Dislaimer.

Voor zover deze website (links) naar andere sites heeft, gebeurt dat alleen uit vriendelijkheid . Deze site is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site en de andere websites . Deze site heeft geen enkele invloed op de inhoud en vormgeving van de ge- linkte sites en distantieert zich hier van. Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) doeleinden De bezoeker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die word bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.(Foto's zijn copyright.) Aan de inhoud van de pagina's op deze website/homepage kunnen geen rechten worden ontleend,geen aansprakelijkheid voor de juistheid en kwaliteit van de aangeboden informatie, en is niet aansprakelijk voor de gevolgen die worden ondernomen i.v.m.  activiteiten/informatie op basis van deze website of door anderen door gegeven. Indien deze website onderdelen bevat die in strijd zijn met copyright, privacy of algemene gedragscodes op het internet is dit zeker niet opzettelijk gebeurd. Gelieve in dat geval te verwittigen zodat het probleem onmiddellijk opgelost kan worden. Disclaimer telt voor elke bladzij. op deze site Al information on this website is made with the best care possible . No rights can be claimed on or through the given information on this website. Do you think there's is information that is not correct or maybe offensive, please contact us All images are the Copyright of Raymond  : algarve.inbeeld@gmail.com- Please contact me if you want to use any.| Alle foto's zijn Copyright van Algarve in Beeld- Neem contact op als je er een wilt gebruiken Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit, voor handelen,op grond van informatie op deze site, of de gelinkte sites. Wij aanvaarden ook geen verantwoordelijkheid, voor geleden schade in welke vorm ook .Kortom deze site is  persoonlijk, en uit vriendelijkheid opgezet, en kan nergens aansprakelijk voor worden gesteld in welke vorm ook. Op deze site staan geen cookies, wij zijn niet verantwoordelijk voor andere sites die deze gebruiken. i.v.m links e.d 
Disclaimer uitgebreid Disclaimer  1.In deze disclaimer wordt verstaan onder: de webpagina: iedere webpagina ,elke pagina van deze website ook de bladzijde waar geen link naar disclaimer staat.waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;  de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;  gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);  u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;  de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;  schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.   2.Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina.(gehele website )Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.  4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel,persoonlijk en uit vriendelijkheid,en voor particulier gebruik bedoeld.  5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.  8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.  9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden(kortom wij  kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld) Deze site heeft geen cookies, die er door ons opgezet zijn, wij zijn niet verantwoordelijk voor e.v.t linksites die cookies gebruiken, in welke vorm dan ook Disclaimer telt voor elke bladzijde. Disclaimer  1.In this disclaimer the following is understood: ?the web page: every web page in which the editor places a hyperlink referring to this disclaimer with the intention to make it applicable to that specific web page; the editor: the authorized editor of the web page; to use: amongst others to load, to log on, to inquire, to consult, to read, to examine, to listen, to edit, to fill in, to send, to copy, to store, to forward, to spread, to use offered services, to commit acts of law (i.e. to buy, rent); you: the (represented) private person or legal entity that uses the web page; the content: among others texts, static or dynamic images, hyperlinks, sound- and/or video clips or fragments and/or other objects; damage: direct or indirect damage of any nature, i.e. loss of data, business, acquired income, profit or any other economical disadvantage.   2.All articles of this Disclaimer apply to the web page. By using the web page you agree unconditionally with this disclaimer. 3. The editor endeavours to actualise and/or to add information to the web page regularly. In spite of this care and attention it is possible that the content is incomplete and/or incorrect. 4. The editor provides the contents of the web page AS IS, without any guarantee concerning it's soundness, aptitude for a certain purpose or otherwise. The content is experimental and intended for private use only. 5. The editor is not liable for any damage which has occured or may occur in connection with and/or results from the use of the web page or to the impossibility to use the web page. 6. The editor may alter or remove the web page from the internet at all times and without a prior notice. The editor is not liable for any consequence(s) due to the alteration or removal of the web page. 7. Content provided by a third party has not been independently reviewed, tested, certified, or authenticated in whole or in part by the editor and as such the editor makes no warranty with respect to its contents. 8. Unauthorized or improper use of the web page or its content can result in an infringement of intellectual (property) rights or an unlawful act related to privacy, publication, communication and other matters. You are responsible for all data and requests which you send from the web page.  9. The editor reserves the right to deny your access to the web page or certain services available on the web page. As a consequence the editor may monitor your access to the web page. 10. You will protect the editor, its employees, representatives, license holders, trade partners and the author of this disclaimer against any judicial and non-judicial measures, condemnations, etc, including the costs for legal assistance, accountants etc. which are a direct or indirect consequence of your use of the web page and/or your violation of any law, regulation or rights of third parties.  Further information

Disclaimer Algarve in Beeld

All rights reserved.
 (c) mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort
disclaimer